VZN na pripomienkovanie

Návrh VZN č. 1 2021 

Návrh VZN č. 3/2019 o zákaze požívania alkoholických nápojov

Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy, školského zariadenia a úhradu nákladov v zariadení školského stravovania

Návrh VZN č. 1/2019 o niektorých podmienkach držania psov na území obce

Návrh dodatku č. 1/2018 k VZN č.1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Lehota

Návrh dodatku č. 2/2017 k VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Lehota

Návrh dodatku č. 1/2017 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obec Dolná Lehota

Návrh dodatku č. 1-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN 2-2017 určenie miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ

Návrh VZN 1-2017 určenie výšky dotácie a mzdy v ZŠ

Návrh VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dôvodová správa + protest prokurátora Pd 90/15/6603-5

Príloha č. 1 – 4 k Návrhu VZN č. 1/2016

Návrh VZN č. 2/2016 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Lehota