Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 3/2019 o zákaze požívania alko nápojov

VZN č. 2/2019 Obce Dolná Lehota o určení výšky príspevku na činnosť školy, školského zariadenia a úhradu nákladov v zariadení školského stravovania

VZN č. 1/2019 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolná Lehota

DODATOK č. 1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Lehota

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Lehota

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Lehota

Tlačivá daň z ubytovania

VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Dolná Lehota + dodatok č. 1/2017

VZN škola č. 02/2017

VZN škola č. 01/2017

VZN č. 3/2016, ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina DHZ obce Dolná Lehota

VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Dolná Lehota

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Lehota č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Lehota

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2014

DODATOK č. 2 k VZN obce Dolná Lehota č. 1/2015

DODATOK č. 1 k VZN obce Dolná Lehota č. 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Lehota č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2014 o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody

VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku v centre voľného času

VZN č. 3/2013 o verejných kultúrnych podujatiach