Povinné zverejňovanie zmluvy

Zmluva o výpožičke KRHZ-BB-VO-68-018/2020 DPO SR

Zmluva o zabezpečovaní poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo 20K444025, reg. č. 260/2020

Zmluva o poskytnutí právnej služby

Zmluva o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby F. Žilka

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Dodatok č. 2 k zmluve o odvoze TKO od 1.1.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov OcÚ

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov ZŠ s MŠ 

Zmluva o dielo č. 66519 – Plynofikácia ZŠ s MŠ

Zmluva DPO SR č. 149392

Zmluva o reklame II.

Zmluva o reklame

Zmluva o zabezpečení poskytovania soc. služby a o finančnej pod

SOZA-hromadná licenčná zmluva

Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE1029201516

Dodatok č. 33 k zmluve o ukladaní odpadu č.18 10 95

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 25 2018

Zmluva o poskytnutí grantu č 427 18 THZS

Nájomná zmluva 1 – J. Šedivý

Zmluva o dielo č. 2 2018, Plynofikácia budovy ZŠ s MŠ Dolná Leh

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Nájomná zmluva Gajdošovci 2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ BB 373 013 2018, prílohy

Zmluva o dielo GDPR, ZŠ s MŠ

Zmluva o dielo GDPR

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu BELO TRADE s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu Profax Danka Barthová

Hrobové miesta 2018

Nájomná zmluva hroby – VZOR

Zmluva č. 148 224 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej hasičskej ochrany

INTA, s.r.o. č. z. 2018-0221-6531

INTA, s.r.o. č. z. 2018-0221-6530

Uznanie dlhu a dohoda o splátkovom kalendári

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.z. 4300080442

Nájomná zmluva o využívaní priestorov ZŠ s MŠ v Dolnej Lehote za účelom prevádzky verejnej elektrokomunikačnej siete – FOST Solutions, s r.o.

Zmluva o pripojení č. z 8012261117 – SPP – distribúcia, a.s.

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. z. 806200187

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – č. z. 18/2017

Zmluva o dielo č. O-116-2017 Metal Servis Recycling

ZMLUVA č. 147312 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva o dielo – Stredoslovenská energetika, a.s.

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania – EuroPro Slovensko, n.o.

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/259 – Remek, s.r.o.

Kúpna zmluva – Tatranská mliekareň a.s.

Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone správy

Zmluva o výkone správy Národnej kultúrnej pamiatky

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

Dodatok č. 1 DCOM

Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM

Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE

Zmluva č. 76481 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

ENVI – PAK zmluva č. SGE1029201516

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. SGE1029201516 EnviPak

Zmluva Ľupčianka s.r.o.

Zmluva o odvoze odpadu Profax

Zmluva o odvoze odpadu Belo Trade

ZMLUVA o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 714/2015

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Kúpna zmluva ČOV

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu za rok 2015

Zmluva o odpade – EKOLÓG