Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Žiadosť o zrušenie zápisu do evidencie SHR

Žiadosť ohňostroj

Žiadosť o povolenie vybudovať vjazd z miestnej komunikácie

Evidencia psov, prihlásenie, odhlásenie

Tlačivo TKO zníženie, odpustenie

Žiadosť o povolenie vodnej stavby a odber podzemných vôd

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les

Žiadosť o potvrdenie o zlúčenom konaní

Žiadosť SHR

Žiadosť malý zdroj znečistenia

Daň z ubytovania tlačivá

Vyhláška MV SR o registri adries

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove – PO

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove – FO

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Návrh na kolaudačné konanie

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie vzniku zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady

Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie zásahu do pozemnej komunikácie

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o pripojenie na kanalizačný zberač

Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (FO)

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Plnomocenstvo na zastupovanie vo veci podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu