Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov, volený v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

 1. Určovať zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
 2. Schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet.
 3. Schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 4. Rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku.
 5. Určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky s rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.
 6. Vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov.
 7. Uznášať sa na nariadeniach.
 8. Určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra.
 9. Schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.
 10. Zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich ( riaditeľov).
 11. Schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.
 12. Zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenanie a ceny.

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

Gubár Michal

Gubár Michal

Gubárová Lucia Ing

Gubárová Lucia Ing.

Kubica Rastislav

Kubica Rastislav

Stieranková Martina Mgr

Stieranková Martina Mgr.

Michal Žilka

Michal Žilka

Ing. Stanislav Kološta, PhD.