Zamestnanci

PERSONÁLNE OBSADENIE OBECNÉHO ÚRADU V DOLNEJ LEHOTE A ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY

VIERA HUDÍKOVÁ, STAROSTKA OBCE, TEL.: 0911 590 851, 048/6179303, SEKRETARIÁT: 048/6179237, EMAIL: dolnalehota@zoznam.sk

SEKRETARIÁT STAROSTKY:
PODATEĽŇA, EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA, OHLASOVŇA POBYTU, DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI, DAŇ ZA PSA, OSTATNÉ MIESTNE DANE, MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD, MAJETOK, UČTÁREŇ, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEDENIE MENŠÍCH OBECNÝCH SLUŽIEB, SOCIÁLNE, ORGANIZAČNÉ, SPRÁVNE A VÝSTAVBY, OVEROVANIE PODPISOV, KULTÚRA, VEDENIE WEB STRÁNKY, FAKTURÁCIA,  VÝKAZY, POPLATKY ZA HROBOVÉ MIESTA, ŠTATISTIKA, MZDY, ODVODY, KOORDINÁCIA, ADMINISTRATÍVA, PRÍPRAVA VOLIEB, REGISTRATÚRA, ARCHIVÁCIA, SKARTÁCIA, VYHOTOVOVANIE ZÁPISNÍC, EVIDENCIA A ROZHODNUTIA HROBOVÝCH MIEST, SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY, KOMUNÁLNY ODPAD, SEPARÁCIA ODPADU, ROZHLAS, ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ, PRÍPRAVA DOLNOLEHOTSKEJ ROČENKY, PRÍPRAVA PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV OBCE, PRÍPRAVA MATERIÁLOV PRE ZÁPIS DO KRONIKY

BYSTRIANSKA ZUZANA, EMAIL: dolnalehota@zoznam.sk

KRAMAROVÁ EVA,  EMAIL: dolnalehota@zoznam.sk; eva.kramarova@dolnalehota.sk                                                                                                                     

HUDÍKOVÁ MICHAELA, EMAIL: dolnalehota@zoznam.sk                                                                                                                                                                                                                     

BELLA JÁN – Kurič, údržbár, správca obecných budov, koordinátor MOS, čistota a údržba obecných priestorov, vodič, protipožiarna prevencia, kultúrne a spoločenské podujatia, šport.   

KRIŠTEKOVÁ LÝDIA – upratovačka obecných budov, doručovateľka

ŠKOLSTVO

MATERSKÁ ŠKOLA
NGUYENOVÁ NADEŽDA – UČITEĽ, EMAIL: msdolnalehota@gmail.com
LEHOCKÁ SIMONA – UČITEĽ, EMAIL: msdolnalehota@gmail.com
DANOVE DÁŠA – UČITEĽ, EMAIL: msdolnalehota@gmail.com

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MGR. BÁNIKOVÁ KATARÍNA – RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY, TELEFÓN: 048/6179225, EMAIL: zsdlehota@post.sk

BC. LUCIA TANÁČOVÁ – ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

MGR. MIROSLAV KÁN – UČITEĽ                                                                                                                                                                                                                                                     

PAEDR. THLIC. ŠKAPURA GREGOR – NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA                                                                                                                                                                                                 

BELLA JÁN – školník,kurič, údržbár                                                                                                                                                                                                                                             

HRONCOVÁ ERIKA – upratovačka

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

PACKOVÁ MARTA – kuchárka

KÚNIKOVÁ KATARÍNA – kuchárka                                                                                                                                                                                                                                                   

HUDÍKOVÁ MICHAELA – 0,5 úväzok