Zamestnanci

PERSONÁLNE OBSADENIE OBECNÉHO ÚRADU V DOLNEJ LEHOTE A ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY

VIERA HUDÍKOVÁ, STAROSTKA OBCE, TEL.: 0911 590 851, 048/6179303, SEKRETARIÁT: 048/6179237, EMAIL: dolnalehota@zoznam.sk

SEKRETARIÁT STAROSTKY:
PODATEĽŇA, EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA, OHLASOVŇA POBYTU, DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI, DAŇ ZA PSA, OSTATNÉ MIESTNE DANE, MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD, MAJETOK, UČTÁREŇ, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEDENIE MENŠÍCH OBECNÝCH SLUŽIEB, SOCIÁLNE, ORGANIZAČNÉ, SPRÁVNE A VÝSTAVBY, OVEROVANIE PODPISOV, KULTÚRA, VEDENIE WEB STRÁNKY, FAKTURÁCIA,  VÝKAZY, POPLATKY ZA HROBOVÉ MIESTA
BYSTRIANSKA ZUZANA, EMAIL: dolnalehota@zoznam.sk
KRAMAROVÁ EVA, EMAIL: dolnalehota@zoznam.sk; eva.kramarova@dolnalehota.sk

 

PRÁCE A MZDY, ŠTATISTIKA:
HUDÍKOVÁ MICHAELA – ÚVÄZOK, EMAIL: dolnalehota@zoznam.sk

 

ŠKOLSTVO

MATERSKÁ ŠKOLA:
NGUYENOVÁ NADEŽDA – UČITEĽ, EMAIL: msdolnalehota@gmail.com
HOŠKOVÁ SIMONA – UČITEĽ, EMAIL: msdolnalehota@gmail.com

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
MGR. BÁNIKOVÁ KATARÍNA – RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY, TELEFÓN: 048/6179225, EMAIL: zsdlehota@post.sk
BC. LUCIA TANÁČOVÁ– ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
MGR. MIROSLAV KÁN

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
PACKOVÁ MARTA

HUDÍKOVÁ MICHAELA – PRÁCE A MZDY, ŠTATISTIKA, ÚČTOVNÍCTVO – ÚVÄZOK