Demografické údaje

Demografické údaje obce Dolná Lehota k 27.03.2018

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2017: 703
Z toho
Občanov (nad 15 rokov): 625
Detí (do 15 rokov): 78
Z toho
Rómskych dospelých: 0
Rómskych detí: 3

Priemerný vek: 42,87 roka

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 31.12.2017:
Deti (do 15 rokov)
Dievčatá: 37
Chlapci: 41
Spolu: 78

Mládež: (od 15 do 18 rokov)
Dievčatá: 11
Chlapci: 10
Spolu: 21

Dospelí:
Ženy: 289
Muži: 315
Spolu: 604

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 31.12.2017 do 31.12.2017
Prihlásených: 0
Z toho
Občanov: 0
Detí: 0
Z toho narodených: 0
Odhlásených: 0
Zomrelých: 0

Celkový prírastok: 0