Okresný úrad Brezno – OZNAM

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný upozorňuje a vyzýva, každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu tak ako to ustanovuje zákon. Viac informácií viď príloha nižšie: Okresný úrad BR – výzva